Zaštita podataka

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka
(usklađeno sa GDPR (EU) 2016/679)Opće odredbe

1. Ovi opći uvjeti zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Opći uvjeti zaštite osobnih podataka) odnose se na osobne podatke koji se nalaze i koji su korištenjem internetskih stranica www.spectra-media.hr i svih njezinih poddomena, kao i prodajnih mjesta pružanja usluga društva SPECTRA - MEDIA d.o.o. za privatnu zaštitu, proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 20342948082, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080037070, obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka, društva SPECTRA - MEDIA d.o.o. za privatnu zaštitu, proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 20342948082 (dalje u tekstu: " SPECTRA - MEDIA d.o.o."), od Vas kao ispitanika.

SPECTRA - MEDIA d.o.o., kao pružatelj usluga stranica (www.spectra-media.hr) za recikliranje električnog i elektroničkog otpada, te kao pružatelj usluga skupljanja, oporabe i zbrinjavanje otpada, tehničko ispitivanje i analize, proizvodnje ostalih strojeva za osobne namjene, usluge informacijskog društva, djelatnost druge obrade otpada, djelatnost oporabe otpada, djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, djelatnost prijevoza otpada, djelatnost sakupljanja otpada, djelatnost trgovanja otpadom, djelatnost zbrinjavanja otpada, gospodarenje otpadom, djelatnost ispitivanja i analize otpada, proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa, proizvodnja aparata za kućanstvo, proizvodnja uredskih strojeva i računala, proizvodnja električnih strojeva i aparata, prijevoz robe (tereta) cestom, računalne i srodne aktivnosti, promidžba (reklama i propaganda), zastupanje stranih tvrtki, građenje, nadzor i projektiranje, kupnja i prodaja robe, usluge trgovačkog posredovanja u zemlji i inozemstvu, cestovni prijevoz robe, međunarodni prijevoz robe, iznajmljivanje plovnih objekata za odmor i rekreaciju (charter, crusing i sl.), privatna zaštita, ugradnja i održavanje rashladnih i klima uređaja, posredovanje u prometu nekretnina, poslovanje nekretninama, kao i drugih registriranih djelatnosti, predan je zaštiti Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka. Molimo vas, pročitajte ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od Vas i kako koristimo te podatke.

2. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu: gdpr@spectra-media.hr.

3. Pažljivo pročitajte ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem Vaših osobnih podataka putem stranica i označavanjem Vašeg pristanka na ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka putem stranica, kao i korištenjem usluga koje SPECTRA - MEDIA d.o.o. pruža, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa ovim općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te dajete svoj pristanak na prikupljanje osobnih podataka ili putem web kontakta ili putem obrasca koji ćete ispuniti prilikom korištenja usluga društva SPECTRA - MEDIA d.o.o., sve u skladu sa ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka.

4. Ukoliko se ne slažete s ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, napustite te ne pristupajte i ne koristite stranice, te nemojte koristiti usluge koje pruža SPECTRA - MEDIA d.o.o.

5. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti korištenja internet stranica koji su dostupni ovdje.

Promjene Općih uvjeta zaštite osobnih podataka

6. SPECTRA - MEDIA d.o.o. može izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na stranicama. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah nakon njihove objave na stranicama.

7. Kao ispitanik odgovorni ste i obvezni prije svakog davanja vaših osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na stranicama.

Osobni podaci koji se obrađuju i uporaba osobnih podataka, svrha čuvanja osobnih podataka

8. SPECTRA - MEDIA d.o.o. prikuplja samo osobne podatke koji su bitni za postizanje svrhe prikupljanja iz točke 10. ovih Općih uvjeta i u opsegu nužnom za postizanje navedene svrhe prikupljanja.

9. SPECTRA - MEDIA d.o.o. na prodajnim mjestima, u e-mail korespondenciji i na stranicama prikuplja slijedeće osobne podatke o ispitanicima: ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj, broj telefona, broj računa, biometrijske podatke zaprimljene putem sustava videonadzora, podatke o zakonskim zastupnicima trgovačkih društava/udruga (ime prezime, adresa, OIB), geografske podatke (GPS podatak), broj telefona (privatan i/ili poslovan), e-mail adresu, podatke o načinu korištenja stranica, Internet provideru.

10. SPECTRA - MEDIA d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke iz čl.10 Općih uvjeta, precizno; ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj, radi stvaranja baze podataka svojih korisnika, radi izdavanja računa odnosno radi računovodstvenih zakonskih obveza, radi ispunjavanja Obrasca EE1 (potvrde o primopredaji EE otpada u kućanstvu); ime, prezime, email, adresa, mjesto, poštanski broj, država, telefon, OIB, povijest kupovine usluga Voditelja obrade, broj narudžbe, IBAN, prodajno mjesto, naziv kupljenog proizvoda/usluge, vrijeme reklamirane kupovine/usluge, broj računa, radi korištenja usluge internetske trgovine; geografske podatke (kao što su GPS koordinate) radi zaštite imovine društva SPECTRA - MEDIA d.o.o.; podatke zaprimljene putem sustava videonadzora radi zaštite imovine društva, te zaštite i sigurnosti klijenata i zaposlenika; podatke o zakonskim zastupnicima trgovačkih društava/udruga (ime prezime, adresa, OIB) u svrhu sklapanja ugovora sa trgovačkim društvima/udrugama, te u svrhu evidencije tih ugovora i računovodstvenih obveza, a broj telefona (privatan i/ili poslovan), e-mail adresu prikuplja i koristi radi eventualnog stupanja u kontakt sa ispitanicima prije i za vrijeme korištenja usluga; podatke o načinu korištenja stranica, Internet provideru kako bi pružali svoje usluge kvalitetnije, preciznije i osobnije, analizirali kvalitetu sadržaja na web stranicama te kako bi poboljšali stranice i njegove sadržaje dodatno usmjerili i prilagodili publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom.

Pristup web stranici www.spectra-media.hr je slobodan i ne traži se registracija. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

11. SPECTRA - MEDIA d.o.o. se obvezuje prikupljene osobne podatke obrađivati pošteno i zakonito u svrhe navedene u točki 10. ovih Općih uvjeta i iste će po potrebi obrađivati isključivo u svrhe koje su podudarne sa svrhom prikupljanja.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

12. Osobne podatke prikupljene u svrhu korištenja internet trgovine Voditelj obrade ne čuva osobne podatke neregistriranih korisnika (Ispitanika), osim podataka o provedenoj transakciji koji se čuvaju trajno. Podaci o transakcijama čuvaju se trajno zbog zakonske obveze Voditelja obrade sukladno važećim računovodstvenim propisima. Iznimno od navedenog, podatak o IBAN-u Ispitanika čuva se samo do izvršenja transakcije na račun (IBAN) Ispitanika radi ispunjenja obveze Voditelja obrade na povrat plaćenih sredstava, nakon čega se isti podaci brišu.

13. Osobne podatke koji su prikupljeni radi radi ispunjavanja Obrasca EE1 (potvrde o primopredaji EE otpada u kućanstvu) čuva trajno.

14. Osobni podaci prikupljeni putem cookia se čuvaju trajno ili do brisanja korisničkog računa korisnika (Ispitanika).

15. Pored svega navedenog, podatke za identifikaciju, podatke za kontakt i podatke o transakcijama izvršenima putem stranice i podatke o narudžbama Voditelj obrade obrađuje i radi ispunjavanja svojih pravnih obveza, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne obveze s osnove računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa ili propisa o zaštiti potrošača.

16. Osobni podaci prikupljeni u svrhu rješavanja prigovora potrošača čuvaju se godinu dana od dana primitka prigovora potrošača (Ispitanika), a u slučaju pokretanja nekog od postupaka pred nadležnim tijelima, do okončanja postupka po pravnim lijekovima.

17. U drugim slučajevima, osobni podaci prikupljeni pohranjuju se na razdoblje propisano zakonskim propisima.

Obrada osobnih podataka radi korištenja usluga internetske trgovine

18. Voditelj obrade kao pružatelj usluge internetske trgovine obrađuje od korisnika usluga (Ispitanika) sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresa, broj telefona, broj mobilnog telefona i e-mail adresu, podatke o transakcijama (ime, prezime, broj telefona ili broj mobilnog telefona, e-mail adresa, IP adresa, parcijalni broj bankovne kartice, banka, vrsta bankovne kartice, iznos, vrijeme i lokacija transakcije) te broj narudžbe i IBAN.

19. Navedeni osobni podaci prikupljaju se u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o kupoprodaji proizvoda Društva ili drugog ugovora sklopljenog između Društva i Ispitanika od strane Voditelja obrade kao pružatelja usluge, i izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rješavanje zahtjeva korisnika (Ispitanika) i sporova s korisnicima (Ispitanika).

20. Osobni podaci prikupljeni u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Voditelja obrade se, u slučaju registriranih korisnika (Ispitanika), čuvaju trajno ili do brisanja korisničkog računa registriranog korisnika, u kojem slučaju se trajno čuvaju samo podaci o provedenim transakcijama. Voditelj obrade ne čuva osobne podatke neregistriranih korisnika (Ispitanika), osim podataka o provedenoj transakciji koji se čuvaju trajno. Podaci o transakcijama čuvaju se trajno zbog zakonske obveze Voditelja obrade sukladno važećim računovodstvenim propisima. Iznimno od navedenog, podatak o IBAN-u Ispitanika čuva se samo do izvršenja transakcije na račun (IBAN) Ispitanika radi ispunjenja obveze Voditelja obrade na povrat plaćenih sredstava, nakon čega se isti podaci brišu.

Službenik za zaštitu osobnih podataka, postupak u slučaju povrede

21. Podatci o službeniku za zaštitu podataka su javno objavljeni na web stranicama društva SPECTRA - MEDIA d.o.o.

22. U slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade će bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi izvijestiti nadzorno tijelo (Agenciju za zaštitu osobnih podataka) i samog ispitanika o povredi, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako izvješćivanje ne bude učinjeno unutar 72 sata, biti će popraćeno razlozima za kašnjenje.

Povredama se smatraju prouzročiti fizička, materijalna ili nematerijalna šteta pojedincu, kao što su gubitak nadzora nad osobnim podacima ili ograničavanje njihovih prava, diskriminacija, krađa identiteta ili prijevara, financijski gubici, neovlašteni obrnuti postupak pseudonimizacije, šteta za ugled, gubitak povjerljivosti osobnih podataka zaštićenih poslovnom tajnom ili bilo koju drugu ekonomsku ili društvenu štetu za dotičnog pojedinca.

Voditelj obrade nije dužan obavijestiti nadzorno tijelo ako može dokazati, u skladu s načelom odgovornosti, da povreda osobnih podataka vjerojatno neće prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Davanje osobnih podataka

23. Davanjem Vaših osobnih podataka temeljem ovih Općih uvjeta zaštite osobnih podataka, obavještavate se kako takve osobne podatke dajemo na korištenje trećim osobama radi izvršavanja naših zakonskih prava i obveza i to: porezne prijave, naplate dugovanja i drugih ovršnih postupka, za potrebe inspekcijskih nadzora.

24. Obavještavaju se ispitanici da SPECTRA - MEDIA d.o.o. ima legitiman interes i zakonsku obvezu dostaviti njihove osobne podatke nadležnim tijelima u svezi počinjenih prometnih/parkirnih prekršaja/kaznenog dijela.

25. Društvo može na temelju svog legitimnog interesa dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama koje ima s istima, a kako bi ispunilo obveze koje ima prema Ispitaniku. Takvi poslovni partneri Voditelja obrade pripadaju u sljedeće kategorije primatelja osobnih podataka: društva za dostavu naručenih proizvoda, društva za provedbu transakcije vezane uz kupoprodaju proizvoda putem internet stranice, društva za održavanje poslovnog sustava, društva za održavanje servisa za slanje e-mail poruka, društva za izradu stranice internetske trgovine.

26. Bilo kakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dopune i ispravci osobnih podataka, pravo na zaborav

27. SPECTRA - MEDIA d.o.o. smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati da su njegovi osobni podaci točni, potpuni i ažurni. Ukoliko smatrate da su Vaši osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-mail poruke na: gdpr@spectra-media.hr , te zatražite odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

28. Preporučamo vam da što prije nadopunite Vaše osobne podatke kad se oni promjene. Možete zatražiti brisanje ili uklanjanje Vaših informacija.

29. Ispitanik ima pravo zatražiti voditelja obrade pristup osobnim podatcima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.

Zaštita podataka

30. SPECTRA - MEDIA d.o.o. zaštitu podataka uzima ozbiljno i poduzela je razne mjere opreza kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Ispitanikove osobne identifikacijske informacije se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga, kako bi osigurali da su ispitanikovi osobni podaci sigurni.

31. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te SPECTRA - MEDIA d.o.o. ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranica te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.

32. Računalna oprema na kojoj se pohranjuju podatci nalazi se u prostorijama u kojima je izvan radnog vremena neovlaštenim osobama pristup onemogućen. Svakom zaposlenom je pod njegovom jedinstvenom lozinkom omogućeno da obrađuje podatke tako da ih unosi u bazu podataka, koristi ili na neki drugi način obrađuje. Osobni podatci koji će biti pohranjeni tijekom rada na računalnoj infrastrukturi biti će brisani ili uništeni čim to kod obavljanja rada više ne bude potrebno. Da bi se izbrisali podatci s medija na računalu, upotrebljavat će se takav način brisanja, da je nemoguće vratiti sve ili dio izbrisanih podataka. 33. Pristup softveru zaštićen je posebnom lozinkom. Pristup softveru za potrebe obavljanja redovitih aktivnosti imaju zaposlenici. Zaposlenicima je omogućeno da pod lozinkom softvera obrađuje podatke, tako da ih unosi u bazu podataka, koristi ili na neki drugi način obrađuje. Podatci koji su poslani elektroničkom poštom nalaze se na zaštićenom serveru.

34. Također, obavještavaju se ispitanici da SPECTRA - MEDIA d.o.o. čuva osobne podatke u materijalnom obliku u arhivi koji se nalazi u prostorijama društva, da je isto zaštićeno na način da istima mogu pristupiti samo odabrane osobe, te da su iste zaštićene od vanjskih utjecaja. Prostorije su zaključane izvan radnog vremena ili u situaciji u kojoj u prostoriji nije ovlaštena osoba.

Povjerljivost podataka trećih osoba

35. Ovi opći uvjeti zaštite osobnih podataka se odnose samo na uporabu i korištenje podataka koje SPECTRA - MEDIA d.o.o. prikuplja od ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem stranica imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Ako se prebacite na bilo koju takvu stranicu, preporučamo korisniku da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. SPECTRA - MEDIA d.o.o. nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.

Ograničenje odgovornosti

36. Iako SPECTRA - MEDIA d.o.o. poduzima sve dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključuje se odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka. Budući da SPECTRA - MEDIA d.o.o. nema kontrolu nad osobnim podacima koje ispitanici dostavljaju prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključuje se odgovornost za štetu koja može nastati ispitaniku ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.

Ostali podaci

37. Za analizu svojih stranica koristimo softver za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje stranica te time stječemo dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. cookies. Cookies su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja stranica. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnom posjetu stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Cookies se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na browseru, i odbiti ili izbrisati, ali to međutim može dovesti do nemogućnosti korištenja u potpunosti nekih funkcija naših stranica. Navedeni software osim toga prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ovih stranica dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ovih stranica.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:

SPECTRA – MEDIA d.o.o.
Adresa: Zagreb, Gradiščanska 20
E-mail: gdpr@spectra-media.hr
Telefon broj: +385 1 3777-333/105
Telefax broj: + 385 1 3779 159